รายงานโรงเรียน

โรงเรียน OBEC BEST เข้าร่วม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 20 89 149
โรงเรียนสิรินธร 16 44 123
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 5 10 26
โรงเรียนนาดีวิทยา 0 9 25
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 1 10
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 12 41
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 2 22
โรงเรียนพญารามวิทยา 3 1 11
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1 2 15
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 0 22
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 4 13
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 3 17 91
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 1 9
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 0 12
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1 2 11
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1 3 8
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1 4 9
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1 3 16
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 1 20
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 14 29 98
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 1 10
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 4 23
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1 0 17
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 5 30 68
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 4 29
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 0 4 35
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 4 12
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 1 2 15
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 2 16
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 7 28
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 5 10
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 0 7 23
โรงเรียนยางวิทยาคาร 0 1 13
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 2 13 77
โรงเรียนพนาสนวิทยา 1 1 28
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 2 24
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 2 2 57
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 0 3 19
โรงเรียนแร่วิทยา 0 0 15
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1 2 14
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 10 1 36
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 1 25
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 1 4
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 2 9 81
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 5 2 20
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 2 17
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 13
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 1 24
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 4 12
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 1 16
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 5 17
โรงเรียนรัตนบุรี 11 48 114
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 4 16
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1 2 24
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 1 17
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 4 12
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 9 11
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 4 7
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 1 11
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 2 9 36
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1 11 21
โรงเรียนโนนเทพ 0 2 15
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 1 15
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 2 36 117
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 3 27
โรงเรียนตานีวิทยา 2 27 37
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 0 16
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 2 18
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 2 8 18
โรงเรียนตาเบาวิทยา 1 1 10
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 3 2 35
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 0 28
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 0 4 25
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 5 2 17
โรงเรียนสังขะ 3 19 92
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 10 24 41
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 4
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 3 8 27
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1 4 20
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 2 3 21
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 0 15
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 3 14 51
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 1 11
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1 5 48
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1 2 43
รวม 151 616 2549