สรุป โรงเรียนหนองสนิทวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 2
วิทยาศาสตร์ 0 0 4
สังคมศึกษา 0 0 1
ศิลปะ 1 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 17