สรุป โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 6
คณิตศาสตร์ 0 1 6
วิทยาศาสตร์ 0 1 6
สังคมศึกษา 1 0 7
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 3 2 35