สรุป โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 2
คณิตศาสตร์ 0 0 3
วิทยาศาสตร์ 0 1 3
สังคมศึกษา 0 0 4
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 4 20