สรุป โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 1 3
คณิตศาสตร์ 0 4 5
วิทยาศาสตร์ 0 2 4
สังคมศึกษา 0 0 5
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0
ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 1 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 11 21