สรุป โรงเรียนตานีวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 4
คณิตศาสตร์ 0 5 5
วิทยาศาสตร์ 1 5 6
สังคมศึกษา 1 4 5
ศิลปะ 0 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 3 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 27 37