สรุป โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 9
คณิตศาสตร์ 0 3 14
วิทยาศาสตร์ 0 4 13
สังคมศึกษา 2 1 13
ศิลปะ 0 0 6
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 5
ภาษาต่างประเทศ 0 1 12
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 9 81