สรุป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 2 2 11
คณิตศาสตร์ 2 13 14
วิทยาศาสตร์ 2 5 15
สังคมศึกษา 1 2 16
ศิลปะ 0 0 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 6
ภาษาต่างประเทศ 2 3 15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 3 15
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 14 29 98