สรุป OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

สาระการเรียนรู้ วิชาการยอดเยี่ยม บริหารจัดการยอดเยี่ยม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม รวม
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
ภาษาไทย 2 3 4 2 4 2 17
คณิตศาสตร์ 3 3 1 2 4 2 15
วิทยาศาสตร์ 4 4 2 4 3 4 21
สังคมศึกษา 3 3 2 3 5 4 20
ศิลปะ 1 1 1 2 3 0 8
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 0 3 2 2 9
ภาษาต่างประเทศ 1 2 4 6 1 1 15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 3 3 3 4 3 17
บูรณาการ 2 1 2 2 1 1 9
กิจกรรมแนะแนว 1 1 1 1 1 1 6
กิจกรรมนักเรียน 0 2 2 3 1 2 10
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0 0 1 1 1 4
รวม 20 24 22 32 30 23 151