สรุป โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 1 2
วิทยาศาสตร์ 0 2 2
สังคมศึกษา 0 1 3
ศิลปะ 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 4 13