สรุป โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 3
คณิตศาสตร์ 0 4 4
วิทยาศาสตร์ 0 0 3
สังคมศึกษา 0 0 3
ศิลปะ 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 3
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 4 23