สรุป โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 6
คณิตศาสตร์ 1 0 7
วิทยาศาสตร์ 2 0 4
สังคมศึกษา 1 1 8
ศิลปะ 1 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 3 0 4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 10 1 36