สรุป โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1
คณิตศาสตร์ 1 1 3
วิทยาศาสตร์ 2 0 1
สังคมศึกษา 0 0 1
ศิลปะ 0 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
ภาษาต่างประเทศ 1 0 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 5 2 17