สรุป โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 2 1
วิทยาศาสตร์ 0 3 3
สังคมศึกษา 0 1 2
ศิลปะ 0 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 1 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 9 11