สรุป โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 3
คณิตศาสตร์ 0 0 2
วิทยาศาสตร์ 0 1 3
สังคมศึกษา 0 0 1
ศิลปะ 0 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 6
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 22