สรุป โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 12
คณิตศาสตร์ 1 7 11
วิทยาศาสตร์ 0 1 10
สังคมศึกษา 0 0 14
ศิลปะ 0 0 7
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 3 11
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 1 7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 4
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 13 77