สรุป โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 9
คณิตศาสตร์ 0 0 6
วิทยาศาสตร์ 0 2 5
สังคมศึกษา 0 0 8
ศิลปะ 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 1 0 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 2 43