สรุป โรงเรียนนาดีวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 3 3
คณิตศาสตร์ 0 2 3
วิทยาศาสตร์ 0 2 5
สังคมศึกษา 0 0 5
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 1 4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 1 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 9 25