สรุป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 6
คณิตศาสตร์ 0 1 11
วิทยาศาสตร์ 0 0 6
สังคมศึกษา 0 0 10
ศิลปะ 0 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 10
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 4
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 2 57