สรุป โรงเรียนเมืองลีงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 2
คณิตศาสตร์ 0 0 1
วิทยาศาสตร์ 0 0 0
สังคมศึกษา 0 0 3
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 10