สรุป โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 6 9
คณิตศาสตร์ 0 10 15
วิทยาศาสตร์ 0 3 10
สังคมศึกษา 1 6 13
ศิลปะ 0 2 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 0
ภาษาต่างประเทศ 1 1 9
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1 10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 5 30 68