สรุป โรงเรียนพนาสนวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 4
คณิตศาสตร์ 0 1 4
วิทยาศาสตร์ 0 0 5
สังคมศึกษา 1 0 5
ศิลปะ 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 1 28