สรุป โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 5
คณิตศาสตร์ 0 0 6
วิทยาศาสตร์ 0 0 9
สังคมศึกษา 0 2 6
ศิลปะ 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 3
ภาษาต่างประเทศ 0 0 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 2 9
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 5 48