สรุป โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 3 3
วิทยาศาสตร์ 1 0 1
สังคมศึกษา 0 0 5
ศิลปะ 1 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 3 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 8 18