สรุป โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 2
คณิตศาสตร์ 0 0 5
วิทยาศาสตร์ 0 1 10
สังคมศึกษา 0 0 4
ศิลปะ 0 1 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 3
ภาษาต่างประเทศ 0 0 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 4 35