สรุป โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 3
คณิตศาสตร์ 0 3 4
วิทยาศาสตร์ 0 1 5
สังคมศึกษา 0 0 3
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 4
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 4 25