สรุป โรงเรียนกระเทียมวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 1 4
คณิตศาสตร์ 1 5 5
วิทยาศาสตร์ 0 8 9
สังคมศึกษา 2 2 8
ศิลปะ 1 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 2 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 2
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 10 24 41