สรุป โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 7
คณิตศาสตร์ 0 2 9
วิทยาศาสตร์ 0 3 7
สังคมศึกษา 0 4 16
ศิลปะ 0 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 5
ภาษาต่างประเทศ 0 4 9
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 11
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 24
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 3 17 91