สรุป โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0
คณิตศาสตร์ 0 2 2
วิทยาศาสตร์ 0 0 1
สังคมศึกษา 0 1 2
ศิลปะ 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 1 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 2
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 4 12