สรุป โรงเรียนพญารามวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 3
คณิตศาสตร์ 0 1 3
วิทยาศาสตร์ 1 0 2
สังคมศึกษา 0 0 0
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 3 1 11