สรุป โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 2 6
คณิตศาสตร์ 0 2 3
วิทยาศาสตร์ 0 0 2
สังคมศึกษา 0 0 7
ศิลปะ 0 1 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 3 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 2
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 3 8 27