สรุป โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 4
คณิตศาสตร์ 0 1 2
วิทยาศาสตร์ 0 1 1
สังคมศึกษา 0 0 3
ศิลปะ 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 2 15