สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

สาระการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รวม
ภาษาไทย 28 3 31 62
คณิตศาสตร์ 107 13 68 188
วิทยาศาสตร์ 59 4 79 142
สังคมศึกษา 26 5 11 42
ศิลปะ 12 1 12 25
สุขศึกษาและพลศึกษา 15 0 9 24
ภาษาต่างประเทศ 32 4 29 65
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 2 28 52
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12 1 3 16
รวม 313 33 270 616