สรุป โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 2
คณิตศาสตร์ 0 0 2
วิทยาศาสตร์ 0 0 2
สังคมศึกษา 0 0 2
ศิลปะ 0 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 16