สรุป โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 0
วิทยาศาสตร์ 0 0 0
สังคมศึกษา 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 4