สรุป โรงเรียนสังขะ

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 2 12
คณิตศาสตร์ 0 0 8
วิทยาศาสตร์ 1 2 11
สังคมศึกษา 0 3 16
ศิลปะ 1 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 5
ภาษาต่างประเทศ 0 4 14
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 6 14
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 10
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 3 19 92