สรุป โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0
คณิตศาสตร์ 0 0 2
วิทยาศาสตร์ 0 2 4
สังคมศึกษา 0 1 1
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 4 12