สรุป โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 7 13
คณิตศาสตร์ 0 15 22
วิทยาศาสตร์ 1 4 20
สังคมศึกษา 0 1 16
ศิลปะ 0 0 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 7 19
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 16
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 5
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 36 117