สรุป โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 3
คณิตศาสตร์ 0 1 2
วิทยาศาสตร์ 0 0 3
สังคมศึกษา 0 1 2
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 3 19