สรุป โรงเรียนสวายวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 2 3
คณิตศาสตร์ 0 5 5
วิทยาศาสตร์ 1 1 3
สังคมศึกษา 1 0 7
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 1 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 5 10 26