สรุป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สาระการเรียนรู้ จำนวน
ภาษาไทย 303
คณิตศาสตร์ 391
วิทยาศาสตร์ 367
สังคมศึกษา 410
ศิลปะ 152
สุขศึกษาและพลศึกษา 124
ภาษาต่างประเทศ 342
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 341
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 119
รวม 2549