สรุป โรงเรียนบัวเชดวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 3 10
คณิตศาสตร์ 0 3 11
วิทยาศาสตร์ 0 2 4
สังคมศึกษา 0 1 8
ศิลปะ 0 1 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 7
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 3 14 51