สรุป โรงเรียนสนมวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 6
คณิตศาสตร์ 0 6 7
วิทยาศาสตร์ 1 0 1
สังคมศึกษา 0 0 6
ศิลปะ 0 0 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 1 1 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 9 36