สรุป โรงเรียนสุรวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 2 12 16
คณิตศาสตร์ 5 24 26
วิทยาศาสตร์ 3 24 25
สังคมศึกษา 5 1 24
ศิลปะ 0 5 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 4 8
ภาษาต่างประเทศ 1 8 22
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 8 22
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 3 4
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 20 89 149