สรุป โรงเรียนแตลศิริวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 3
คณิตศาสตร์ 0 3 5
วิทยาศาสตร์ 0 0 5
สังคมศึกษา 0 0 4
ศิลปะ 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 4 29