สรุป โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 6
คณิตศาสตร์ 0 10 10
วิทยาศาสตร์ 0 1 1
สังคมศึกษา 0 0 9
ศิลปะ 0 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 3
ภาษาต่างประเทศ 0 0 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 12 41