สรุป โรงเรียนพระแก้ววิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 3
วิทยาศาสตร์ 0 0 4
สังคมศึกษา 0 1 3
ศิลปะ 0 1 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 2 3 21