สรุป โรงเรียนสิรินธร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 2 4 13
คณิตศาสตร์ 4 11 20
วิทยาศาสตร์ 4 19 27
สังคมศึกษา 2 4 16
ศิลปะ 2 2 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 7
ภาษาต่างประเทศ 1 2 15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 1 16
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 4
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 16 44 123