สรุป โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 3
คณิตศาสตร์ 0 2 2
วิทยาศาสตร์ 0 0 3
สังคมศึกษา 0 0 4
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 5 2 20