สรุป โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 2
วิทยาศาสตร์ 0 1 0
สังคมศึกษา 0 0 2
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 2
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 11